Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Povinně zveřejňované informace

2023_v_yr_zpr_ava_106_1999_sb.pdf (PDF 28.61 kB)Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Oficiální název

Obec Horní Lapač

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Horní Lapač byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích jako územně samosprávný orgán. Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./ Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./.

 

3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starostka. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory.

 

Zastupitelstvo a výbory

 

Obec Horní Lapač je zřizovatelem:

JSDH Horní Lapač

Obecní knihovna Horní Lapač

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu

Obec Horní Lapač (Obecní úřad Horní Lapač)

Horní Lapač 22

769 01 Holešov

 

4.2 Úřední hodiny

Pondělí 8:00-11:00 17:00-19:00
Úterý - -
Středa 8:00-11:00 17:00-19:00
Čtvrtek - -
Pátek - -

 

4.3 Telefonní čísla

T: 573 399 018 (Obecní úřad)

M: 724 187 078 (starostka)

 

4.4 Adresa internetové stránky:

www.hornilapac.cz

 

4.5 Adresa e-podatelny:

Email: obec@hornilapac.cz

On-line formulář

Podatelna

 

4.6 ID datové schránky:

8ecbt5q

 

5. Případné platby lze poukázat

1483935349/0800

 

6. IČO

00287199

 

7. DIČ

-

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 

9. Žádost o informace

9.1 Běžné informace

Běžné informace lze získat na obecním úřadě osobní návštěvou, telefonicky, elektronicky.

 

9.2 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kde a jak získat informace?

 

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

 • Na úřední desce obecního úřadu
 • Na www stránkách obce www.hornilapac.cz 
 • Prostřednictvím místního rozhlasu
 • Přes službu Hlášenírozhlasu.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde podat žádost či podněty?

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Věstník právních předpisů

 

11.2 Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

Místní obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad nákladů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. obcí Horní Lapač  je bezplatné. Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.  

 • Práce spojená s vyhledáním a zpřístupněním informace - zdarma
 • Vyhledávání informací veřejností  v místnosti knihovny - zdarma
 • Kopírování dokumentů formátu A4 a menší  2,- Kč/ 1 strana, 4,- Kč/ oboustranný tisk

Na vyřízení některých žádostí se vztahuje správní poplatek. Jelikož se sazebník poplatků mění, vyžádejte si sdělení aktuální výše poplatku u úřadu příslušného k vyřízení žádosti, příp. si informaci vyhledejte v sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Licenční smlouva

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Horní Lapač poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14 a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

 

Další informace

GDPRSoubory


Mapy.cz

Kontakt

Úřední deska

Hřiště - rezervace

Hospůdka

Hasiči