Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení zpracování a nově je zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a občanům, jichž se porušení zabezpečení týká.

 

Správce: 
Obecní úřad Horní Lapač

Horní Lapač 22

769 01 Holešov
E: obec@hornilapac.cz
M: 739 043 543
datová schránka: 8ecbt5q

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Olga Turečková

Masarykova 628,

769 01 Holešov

M: 772 722 898

E: poverenec@mikroregionholesovsko.cz

 

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.


1. Zpracování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Obec zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů v rámci: 

 

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Osobní údaje může obecní úřad zpracovávat také na základě veřejného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V rámci akcí pořádaných organizátorem akcí Obcí Horní Lapač  mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obec Horní Lapač nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

 

3. Principy zpracování a ochrana osobních údajů

Obec Horní Lapač  zpracovává přesné osobní údaje, a to přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje jsou shromažďovány jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování a v souladu s platným vnitřním předpisem ,,Skartační a spisový řád obce“. Osobní údaje subjektu údajů (občan, organizace, zaměstnanec) jsou přístupné co nejmenšímu počtu osob. 

 

4. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů (občan, organizace, zaměstnanec) má:

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů na základě vydaného Sazebníku úhrad. 

 

5. Způsob uplatňování práv subjektů údajů

Elektronickým podáním:


Postup k uplatnění práv subjektů údajů:

  1. Přijetí žádosti
  2. Identifikace žadatele
  3. Vyhodnocení žádosti
  4. Rozhodnutí o žádosti
  5. Výkon rozhodnutí
  6. Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

 

6. Informování o zpracování údajů

Při zpracování údajů v působnosti Obce Horní Lapač jsou subjekty údajů transparentně informovány: 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
GDPR obecná nařízení na UOOU.cz
MVCR - Modelové situace jak postupovat v praxi při ochraně osobních údajů
MVCR - Vzorové dokumenty

Mapy.cz

Kontakt

Úřední deska

Hřiště - rezervace

Hospůdka

Hasiči